Fencer Details
Name: Mateusz Nycz
Country Code: POL
Touches: 6
Bouts
Ruben Limardo Gascon won 15 - 6 at the 2021/2022 Budapest Grand Prix
Fencer Details
Name: Ruben Limardo Gascon
Country Code: VEN
Touches: 15